F-gazy

F – GAZY

WAŻNE: Każdy urzytkownik który posiada urządzenia które zawierają 3 kg i więcej substancji kontrolowanych między innymi takich jak czynniki chłodnicze, ma obowiązek założenia karty urządzenia , oraz przeprowadzania prób szczelności zgodnie z ustawą.

Wymogi dotyczące szczelności układów

Prób szczelności może dokonać tylko firma która posiada niezbędny certyfikat SZWO F – GAZY

3 – 30 kg substancji próby szczelności minimum raz w roku

30 – 300 kg substancji próby szczelności minimum dwa razy w roku

powyżej 300 kg minimum raz na kwartał

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ust. z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) podmiot używający substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz do przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni do BOWOiK, czyli do wyspecjalizowanej jednostki, upoważnionej przez Ministra Właściwego do Spraw Środowiska w porozumieniu z Ministrem Właściwym do Spraw Gospodarki.

 

 

 

Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa 

 

 

– Obowiązkowi ewidencji będzie podlegał każdy (np. osoba fizyczna, prawna), kto używa substancji kontrolowanej. Przy czym używanie oznacza: produkcję, przywóz, wywóz, wprowadzenie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regenerację oraz unieszkodliwianie.

– Użytkownicy zobowiązani są podawać w ewidencji m.in. rodzaj oraz nazwę chemiczną i handlową substancji kontrolowanej, źródło pochodzenia, cel używania.

 

 

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie. To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka i stosowane między innymi jako:

 

 

– czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji

– czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki

– środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej

– rozpuszczalniki do czyszczenie metalowych części oraz elementów układów elektronicznych

– gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce (dotyczy tylko SF6)

– gazy pędne do produkcji aerozoli

 

 

HFC – wodorofluorowęglowodory to najbardziej rozpowszechniona grupa fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykorzystywane są w różnych branżach i zastosowaniach, np. jako czynniki chłodnicze w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, jako środki spieniające do wyrobu pianek, jako środki gaśnicze, propelenty aerozolowe i rozpuszczalniki.

 

PFC – perfluorowęglowodory są zwykle wykorzystywane w branży elektronicznej (np. do czyszczenia plazmowego płytek krzemowych) oraz w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym (uzyskiwanie produktów naturalnych, takich jak odżywki i aromaty); w niewielkim zakresie wykorzystywane są również w chłodnictwie w zastępstwie CFC – często w połączeniu z innymi gazami. W przeszłości PFC były wykorzystywane jako środki gaśnicze i wciąż można je znaleźć w starszych systemach ochrony przeciwpożarowej.

 

SF6 – heksafluorek siarki jest zwykle wykorzystywany jako gaz izolacyjny oraz do gaszenia zwarć łukowych w rozdzielnicach wysokiego napięcia, a także jako gaz osłonowy w produkcji magnezu i aluminium.

Brak możliwości komentowania.

  • Najszybszy serwis elektryk hydraulik klimatyzacja Wrocław